Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
18 maja 2016

Podpisanie Umowy Ramowej

W dniu 17.05.2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o godzinie 13:00 zostały podpisane Umowy Ramowe z Lokalnymi Grupami Działania na kolejne programowanie PROW 2014 – 2020. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” umowę podpisali: Prezes – Rafał Rozpara i Sekretarz – Jacek Szymański.

 

13217131_1718476351768731_588258128787773413_o


9 maja 2016

Punkt Doradztwa „Dowiedz się więcej” – zaproszenie na szkolenie z zakresu księgowości

Zaproszenie 19_05_2016_Wolomin

 

Program warsztatu w dniu 19 maja 2016 roku


6 maja 2016

Stypendia pomostowe 2016/17

Program Stypendiów Pomostowych

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,

 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,

 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący sposób:

– brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
– podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
– tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się

 • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. W tym celu do 22 lipca 2016r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2016/2017.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2016r.: …………………………..

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2016r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Na stronie

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Formularze będą aktywne od 1 lipca 2016r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 – Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2016r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu,w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.

Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

www.stypendia-pomostowe.pl


20 kwietnia 2016

Nabór Działaj Lokalnie 2016

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” po raz kolejny dzięki współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 r.

Nabór wniosków będzie trwał od 01.05.2016 r. do 31.05.2016 r.

Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

W praktyce oznacza to wsparcie merytoryczne i finansowe dla stowarzyszeń, fundacji, a także grup nieformalnych, które znajdują się i działają na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej”, oraz działają dla lokalnych społeczności.

W programie Działaj Lokalnie IX 2016 uruchomiona została ścieżka tematyczna pt. „Przedsiębiorczość lokalnie”. Ma ona na celu edukowanie lokalnej społeczności w zakresie ekonomii m.in. założenia, prowadzenia firmy, jakie jest prawo w tym zakresie lub jak napisać dobry i skuteczny biznes plan. Projekty te muszą być wspomagane przez lokalnych przedsiębiorców najlepiej w formie finansowej. Dzięki temu na wszelkich dokumentach, plakatach i innych materiałach promocyjnych zamieszczane będzie logo lub znak firmowy danej firmy. Na projekty związane  ze ścieżką tematyczną przeznaczono kwotę 10 000 zł.

Projekty powinny być związane z następującą tematyką:

 • pomocą społeczną,
 • nauką,
 • edukacją,
 • oświatą i wychowaniem,
 • kulturą,
 • sztuką,
 • ochroną dóbr kultury i tradycji,
 • ochroną zdrowia,
 • działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • upowszechnianiem i ochroną praw kobiet,
 • krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
 • ekologią i ochroną zwierząt,
 • ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
 • przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
 • upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu,
 • działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ważne informacje:
Zainteresowani chcący uzyskać dotację w celu realizacji swojego projektu będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej w generatorze, który udostępniony będzie na stronie dzialajlokalnie.waw.pl w zakładce „Strefa grantobiorcy” oraz na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Maksymalna kwota, jaką można otrzymać wynosi 6 000 zł, przy czym organizacja składająca wniosek musi posiadać minimum 25% wnioskowanej kwoty ( 5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w formie rzeczowej, usługowej lub pracy wolontariuszy).
Realizacja projektu, na który będzie składany wniosek powinna wynosić od 3 do 6 miesięcy w okresie lipiec – grudzień 2016 r.
W celu oceny napływających wniosków Zarząd LGD powoła Lokalną Komisję Grantodawczą, w skład której będą wchodzili przedstawiciele zarządu LGD „Równiny Wołomińskiej”, darczyńców oraz lokalnej społeczności.
Do czasu, w którym zostanie zakończony nabór wniosków, w każdej gminie znajdującej się na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej” odbędą się szkolenia dotyczące programu „Działaj Lokalnie”. O terminach szkoleń będziemy informować na naszej stronie internetowej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” zachęcamy do odwiedzenia strony: www.dzialajlokalnie.waw.pl


18 kwietnia 2016

Wyniki oceny Lokalnej Strategii Rozwoju dla nowej perspektywy PROW na lata 2014 – 2020

fun
W dniach 9 listopada 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 32 wnioski w tym jeden z Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR (Lokalnej Strategii Rozwoju), podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR. Ostatecznie 29 grup LGD przekroczyło wymagane minimum 60% punktów za LSR i zostało wybrane do realizacji strategii RLKS. Dla 3 wybranych grup LGD zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 5% z powodu uzyskania wyniku poniżej 80% maksymalnej liczby punktów. Natomiast w stosunku do 4 LGD zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 10% z powodu uzyskania wyniku poniżej 70% maksymalnej liczby punktów. Spośród wszystkich 32 Lokalnych Grup Działania, 3 LGD nie osiągnęły wymaganego minimalnego progu punktowego (tj. 60% maksymalnej liczby punktów) i ich LSR nie zostały wybrane do realizacji.

Na tle tych wyników Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zdobyła 205 punktów co stanowi 83,67% w ogólnej punktacji i tym samym uzyskała pełne 100% dofinansowania realizacji strategii RLKS w ramach PROW 2014 – 2020. Budżet LGD „RW” na realizację LSR w przyszłym okresie programowania wynosi 13 000 000zł.

Pragniemy podziękować wszystkim aktywnym osobom oraz przedstawicielom gmin, które brały udział i umożliwiły przeprowadzenie diagnozy i analizy SWOT na obszarze 12 gmin wchodzących w skład LGD „Równiny Wołomińskiej”, a także pracownikom biura LGD, którzy przyczynili się do napisania LSR.

Zarząd LGD „RW”


18 kwietnia 2016

Punkt konsultacyjny dla rodzin

plakat PK 2016 1


14 kwietnia 2016

Rajd rowerowy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rajdzie rowerowym02.05.2016 - Plakat rajd rowerowy

REGULAMIN


14 kwietnia 2016

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19.04.2016 w Punkcie Doradztwa w Wołominie ul. Wileńska 36A (piętro 2)

zaproszenie_I

 


14 kwietnia 2016

Zapraszamy na szkolenie z programu Działaj Lokalnie IX 2016

Poniżej zaproszenie oraz harmonogram szkoleń

Zaproszenie do programu DL IX 2016


13 kwietnia 2016

Starosta Wołomiński zaprasza na seminarium „Środowisko to dobro wspólne”

image003Partnerzy:Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: