Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
25 marca 2015

Wizyta delegacji rumuńskiej na terenie naszego LGD w dniu 19.III.2015 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 19 marca gościliśmy na naszym terenie delegację agencji płatniczej (odpowiednik polskiej ARiMR) z Republiki Rumunii.
Na prośbę ARiMR zapoznaliśmy członków delegacji ze stanem wdrażania PROW na lata 2007 – 2013 a szczególnie programu LEADER na terenie naszej LGD. Program wizyty wyglądał następująco:

 • 10.00 – biuro LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4 – prezentacja biura
 • 10.20 – Urząd Miejski w Tłuszczu – spotkanie z burmistrzem i rozmowa o projektach realizowanych z PROW 2007 – 2013 w tym o projektach współpracy realizowanych przez LGD
 • 11.00 – wizyta w Mokrej Wsi – oglądanie boiska sportowego przy szkole podstawowej– beneficjent gmina Tłuszcz (Odnowa i rozwój wsi)
 • 11.40 – wizyta w Postoliskach – oglądanie zagospodarowania centrum miejscowości – beneficjent parafia rzymsko-katolicka w Postoliskach (Odnowa i rozwój wsi)
 • 12.20 – wizyta w Słopsku – zakład garmażeryjny – beneficjent osoba fizyczna (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)
 • 13.00 – wizyta w Słopsku – sala bankietowo – weselna, beneficjent osoba prywatna (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)
 • 13.30 – Obiad –wizyta w gospodarstwie agroturystycznym Leszczynowe Zacisze w Rozalinie (Małe projekty)
 • 14.30 – wizyta w Jadwisinie – oglądanie świetlicy wiejskiej (Odnowa i rozwój wsi) i Kina za rogiem.
 • 14.50 – wizyta w Jadowie – zwiedzanie zagospodarowanego centrum miejscowości (park – Odnowa i rozwój wsi), (siłownia zewnętrzna – Małe projekty), Targowisko w ramach programu Mój rynek.
 • 15.20 – wizyta w Jadowie – Gminny Ośrodek Kultury – oglądanie odnowionego obiektu (Odnowa i rozwój wsi)
 • 15.40 – Zakończenie

W trakcie przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami członkowie delegacji mogli również oglądać oznakowanie szlaków turystycznych wykonane prze powiat wołomiński w ramach projektu Z naturą i kulturą oraz oznakowanie dróg jakubowych wykonywane przez nasze LGD.

 


25 marca 2015

Kolejny zrealizowany Mały Projekt

Mamy przyjemność ogłosić, że 21.03.2015r. na placu zabaw w Roszczepie została zamontowana siłowania na świeżym powietrzu. Tym samym Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu”zakończyło realizację projektu „Sportowy Wypoczynek”.

Siłownia została sfinansowana z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Koszt operacji to 9999,90 zł z czego Urząd Marszałkowski sfinansował 8026,84 zł. Brakująca kwotę dołożyli mieszkańcy.

Gratulujemy Stowarzyszeniu, P. Prezes Halinie Adamskiej oraz mieszkańcom, którzy zaangażowali się w projekt.


22 marca 2015

nekrolog_stanislaw_zak


20 marca 2015

Spotkanie informacyjne FIO- Mazowsze Lokalnie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej”, Ambasadora FIO-Mazowsza Lokalnie w powiatach wołomińskim i wyszkowskim. Spotkanie odbędzie się:

24 marca (wtorek) o godzinie 14:00 w punkcie informacyjnym LGD „Równiny Wołomińskiej” przy ulicy Wileńskiej 36A w Wołominie.


18 marca 2015

FIO: Ruszył nabór wniosków na inicjatywy oddolne


Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach tej ścieżki konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie 2015 zostanie rozdysponowane ponad 500 000 złotych dla około 200 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 złotych.

Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań

W ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł),
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności lub jak w przypadku grup samopomocowych – członków danej grupy, lub będą służyć rozwojowi młodych organizacji pozarządowych,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Projekty powinny mieścić się w następującym obszarze inicjatywy oddolne i być realizowane dla dobra wspólnego przez mieszkańców, członków społeczności i organizacje pozarządowe.

Terminy i warunki składania wniosków

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od dnia 16 marca (poniedziałek) do 30 marca (poniedziałek) 2015 roku za pomocą generatora on-line.

Rozpatrzeniu w trybie oceny konkursowej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w Programie FIO Mazowsze Lokalnie.

III. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów

W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2015 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwola na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:

I Etap: ocena fiszek projektowych

II Etap: komisyjna ocena prezentacji projektu

I Etap : ocena fiszek projektowych

Fiszka zostanie oceniona przez eksperta zgodnie z kartą oceny, w której można uzyskać łącznie od 0 do 24 punktów. Fiszki o najwyższej punktacji (w zależności od rozłożenia punktacji, będzie ich około 300) zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

W przypadku dużej liczby projektów które otrzymały taką sama liczbę punktów (miejsca ex-equo na liście rankingowej) i jednoczesnego znaczącego przekroczenia liczby 300 projektów, Operator do II Etapu konkursu wybierze te projekty, które w kolejności będą spełniały/spełniały w największym stopniu następujące kryteria:

projekty deklarujące największy wkład własny.

II Etap: komisyjna ocena prezentacji projektu

Przedstawiciele najlepiej ocenionych projektów zostaną zaproszeni na spotkanie komisji konkursowej, aby osobiście przedstawić swoje pomysły na działanie. Podczas krótkiej, ok. 5 minutowej prezentacji opowiedzą o najważniejszych aspektach działań oraz o swojej społeczności lokalnej. Przedstawią swoje wydatki związane z projektem oraz przedstawią swoje możliwości realizacji działań.

Szczegółowe zasady Programu określa Regulamin Konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie, który dostępny jest na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2015!


18 marca 2015

Poradnik Wnioskodawcy FIO-Mazowsze Lokalnie

Wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2015 polecamy lekturę Poradnika Wnioskodawcy. Poradnik to kompendium wiedzy o założeniach Konkursu oraz lektura obowiązkowa dla wszystkich składających fiszki w tegorocznym Konkursie.

W publikacji znajdą Państwo między innymi informacje o tym do kogo skierowany jest Konkurs, kto może być odbiorcą działań w ramach projektu, czego dotyczą poszczególne ścieżki Konkursu, w jaki sposób wypełnić fiszki, jak wyglądają kolejne etapy i kryteria oceny, co można sfinansować w ramach projektu, jakie są kluczowe obowiązki związane z realizacją projektu oraz możliwości konsultacji i pomocy w trakcie przeprowadzania działań projektowych.

Źródło: http://mazowszelokalnie.pl/poradnik-wnioskodawcy-fio-mazowsze-lokalnie/


18 marca 2015

Ważne terminy Konkursu na inicjatywy oddolne


5 marca 2015

WAŻNE – Złożenie wniosku o płatność – ostateczny termin

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz. 884).
Przypominamy, iż w przypadku wniosków składanych w naborach, których termin rozpoczynał się po 17 lipca 2014 r., ostatecznym terminem na zakończenie realizacji operacji oraz złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez aneksowanie umowy przyznania pomocy.


5 marca 2015

Tworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo
Mieszkańcy, Instytucje, Stowarzyszenia
z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Nasza LGD w 2014 roku przystąpiła do pracy nad strategią, powołano zespół i grupy robocze, dziś proszę wszystkich Państwa zainteresowanych tworzeniem nowej strategii o wypełnienie załączonej Karty Projektu i przesłanie jej pocztą, faksem lub mailem do biura LGD. Wypełnione przez Państwa karty będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania nowej strategii, posłużą do zapisania konkretnych przedsięwzięć, celów ogólnych i szczegółowych, może się okazać, że dany pomysł zostanie zapisany wprost do strategii jako element większego projektu parasolowego, który będzie realizować LGD poprzez udzielanie mikrograntów. Karty będą stanowiły podstawę pracy zespołu ds. opracowania LSR oraz grup roboczych. Liczę na to, że kart a co za tym idzie pomysłów wpłynie z każdej gminy wchodzącej w skład LGD jak najwięcej.

Uprzejmie proszę o składanie kart do dnia 31.III.2015 r.

Rafał Rozpara
Prezes LGD


5 marca 2015

Wyposażenie członków Stowarzyszenia w tradycyjne stroje ludowe regionu Puszczy Białej

Kurpie Białe wczoraj i dziś-2

Publikacja powstała w ramach projektu „Wyposażenie członków Stowarzyszenia w tradycyjne stroje ludowe regionu Puszczy Białej”
zrealizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
Stowarzyszenie „Grądy Szlacheckie – Moja Wieś”
07-210 Długosiodło Grady Szlacheckie 30 A
www.gradyszlacheckie.plPartnerzy:

Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256

Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9


Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: