Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
23 kwietnia 2015

Dzień otwarty galerio – pracowni w Sieczychach, 24 kwietnia 2015 r.

zaproszenie_24.04.2015


21 kwietnia 2015

Wieczór muzyczno – poetycki poświęcony postaci ks. Henryka Nowackiego, 26 kwietnia 2015 r.

plakat_koncert_26_kwietnia


21 kwietnia 2015

Debata oksfordzka „Czy eutanazja powinna zostać zalegalizowana”

debata_eutanazja


20 kwietnia 2015

Szkolenia „Działaj Lokalnie”

Lokalna Grupa Działanie „Równiny Wołomińskiej” po raz kolejny dzięki współpracy z  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „DZIAŁAJ LOKALNIE IX”

Wnioski o dotację można składać od 1 kwietnia do 4 maja 2015 roku w generatorze wniosków dostępnego na www.system.dzialajlokalnie.pl

Gminami objętymi konkursem są: Tłuszcz, Brańszczyk, Długosiodło, Jadów, Klembów, Poświętne, Rząśnik, Sadowne, Strachówka, Wołomin, Wyszków, Zabrodzie , Zielonka.

Najbliższe spotkania odbędą się:

21.04.2015r. (wtorek), godz. 10.00 –  13.00 – Strachówka, Urząd Gminy,Urząd Gminy, ul Norwida 6

21.04.2015r. (wtorek), godz. 14.00 – 17.00 – Jadów, Biblioteka Publiczna, ul. Plac Dreszera 17

22.04.2015 r. (środa), godz. 9.00 – 12.00 – Zielonka, Urząd Miasta, ul. Lipowa 5

22.04.2015 r. (środa), godz. 13.00 – 16.00 – Wołomin, Punkt informacyjny LGD „Równiny Wołomińskiej”, ul. Wileńska 36A – II piętro, Wołomin

23.04.2015r. (czwartek), godz. 9.00 – 11.30 – Długosiodło, Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 15, Długosiodło

23.04.2015 r. (czwartek), godz. 12.30 – 15.30 – Brańszczyk, OSP

24.04.2015 r. (piątek), godz. 9.00 – 12.00 – Sadowne, Urząd Gminy, ul. Kościuszki 3

24.04.2015 r. (piątek), godz. 13.00 – 16.00 Wyszków, Punkt informacyjny LGD „Równiny Wołomińskiej”, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, Wyszków

Można wziąć udział w szkoleniu organizowanym na terenie dowolnej gminy. Nie ma limitu miejsc. Szkolenie są bezpłatne, a Ośrodek Działaj Lokalnie zapewnia materiały szkoleniowe.


14 kwietnia 2015

Zapytanie ofertowe – projekt PRESTIGE

Zapytanie ofertowe

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zamierza oznakować odcinek drogi św. Jakuba o długości ok. 100 km. Oznakowanie należy wykonać słupami betonowymi, dostarczonymi przez inwestora, które złożone są do odbioru w cementowni w Baczkach, gm. Łochów. Waga 1 słupa ok. 80 kg.
Do ustawienia jest 70 słupów.
Słupy należy ustawić wzdłuż szlaku (szlak biegnie wzdłuż dróg powiatowych, gminnych, lokalnych, leśnych) w miejscach wskazanych przez inwestora, począwszy od Kołodziąża w gminie Sadowne a kończąc na Ossowie gmina Wołomin. Odcinek na terenie gminy Łochów jest już oznakowany. Szlak przebiega przez gminy: Sadowne, Łochów, Wyszków, Jadów, Strachówka, Tłuszcz, Klembów, Poświętne, Wołomin.
W słupy należy wkleić dostarczoną przez inwestora płytkę (terakota) z muszlą św. Jakuba, oraz przełożyć drut zbrojeniowy gr. 8 mm, dł. 100 cm. Słupy należy zakopać na głębokość 60 – 70 cm. W razie konieczności należy umocnić słup cementem lub żwirem.
Termin wykonania inwestycji: 31.V.2015 r.

Oferty proszę składać do biura LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4 na przygotowanym druku do 21.IV.2015 r. do godz. 16.00. Oferty można składać pocztą, osobiście, faksem na numer 29 6491831, mailem: biuro@lgdrw.pl.
Wyboru wykonawcy dokona Prezes LGD, jednym kryterium wyboru jest cena.
Zapytanie ofertowe służy rozpoznaniu rynku, inwestor jest nim związany pod warunkiem uzyskania dofinansowania na jego realizację z UE w ramach PROW 2007 – 2013.

Rafał Rozpara
Prezes LGD

 

 

Do pobrania:

Słupy betonowe do projektu PRESTIGE:

Słupy betonowe do projektu PRESTIGE


14 kwietnia 2015

Wyniki konkursu „Opowiedz …” 2014

Do lokalnego etapu Konkursu „Opowiedz ….” wpłynęło 5 kart zgłoszeniowych, promujących zrealizowane projekty finansowane ze środków „Działaj Lokalnie”.
Komisja konkursowa składająca się z przedstawiciela LGD „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, specjalisty ds. dziennikarstwa, aktorki teatralnej i filmowej oraz artysty zajmującego się sztuką wizualną oceniła i wyłoniła najlepsze prace.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłanie prac i zachęcamy do udziału w nadchodzącej edycji 2015.

Miejsce imię i nazwisko autora nazwa organizacji tytuł pracy praca
I Michał Dańczyszyn Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Historie Białegobłota słowem i węglem spisane FILM
II Arkadiusz Redlicki Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” Warsztaty ilustratorskie „Gawiniana” FILM
III Iwona Orzechowska Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce/”Animuję, bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce Gałgankowo w Zielonce – Projekt Działaj Lokalnie 2014 FILM
IV Sebastian Radzio Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Duży, mały-pomagamy FILM
V Hanna Wronka Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Podsumowanie projektu „Robótki ręczne odpędzają smutki” FILM

9 kwietnia 2015

Stypendia Pomostowe 2015/2016

stypendia

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący sposób:

– brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
– podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
– tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się

 • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” . W tym celu należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015r.: …………………………..

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Na stronie

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 – Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu,w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r.

Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.pl


7 kwietnia 2015

Szkolenia „Działaj Lokalnie”

Na terenie działania Ośrodka Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej” będą organizowane spotkania informacyjne.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 13.04.2015 r. (poniedziałek), godz.15.00 – 18.00 – Klembów, Gminny Ośrodek Kultury
 • 14.04.2015 r. (wtorek), godz. 12.00 – 15.00 – Poświętne, Urząd Gminy
 • 16.04.2015 r. (czwartek), godz. 12.00 – 15.00 – Rząśnik, Urząd Gminy
 • 16.04.2015 r. (czwartek), godz. 16.00 – 19.00 – Zabrodzie, Gminny Ośrodek Kultury

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy


7 kwietnia 2015

Konkurs „Opowiedz” 2014

Do lokalnego etapu Konkursu „Opowiedz ….” wpłynęło 5 kart zgłoszeniowych, promujących zrealizowane projekty finansowane ze środków „Działaj Lokalnie”. Poniżej tabela prezentująca nadesłane filmy. Kolejność alfabetyczna (nazwa organizacji).

imię i nazwisko autora nazwa organizacji tytuł pracy praca
Iwona Orzechowska Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce/”Animuję, bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce Gałgankowo w Zielonce – Projekt Działaj Lokalnie 2014 FILM
Hanna Wronka Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Podsumowanie projektu „Robótki ręczne odpędzają smutki” FILM
Michał Dańczyszyn Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Historie Białegobłota słowem i węglem spisane FILM
Arkadiusz Redlicki Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” Warsztaty ilustratorskie „Gawiniana” FILM
Sebastian Radzio Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Duży, mały-pomagamy FILM

 


Gałgankowo w Zielonce – Projekt Działaj Lokalnie 2014


 
 

 

„Robótki ręczne odpędzają smutki”


 
 

 

Historie Białegobłota słowem i węglem spisane


 
 

 

Warsztaty ilustratorskie „Gawiniana”

 
 

 

Duży, mały – pomagamy

 
 
 
 


7 kwietnia 2015

Spotkanie z bohaterkami projektu Kurpioskie! Fajoskie! 7 kwietnia 2015 r. , Wyszków

Witamy,

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z bohaterkami projektu Kurpioskie! Fajoskie! 7 kwietnia o godzinie 19.00., które odbędzie się w Gminno-Miejskiej Bibliotece w Wyszkowie. Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Kurpioskie! Fajoskie!

kurpioskiePartnerzy:

Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256

Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9


Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: